Grupa IV- Biedronki

ZADANIA WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNE NA WRZESIEŃ

by biedronki on Wrzesień 2, 2015

WRZESIEŃ

  1. Ja i moje przedszkole.
  2. W naszej grupie.
  3. Wspominamy wakacje.
  4. Co nam jesień w koszu niesie?

Ad1.

– integrowanie grupy – tworzenie przyjaznej atmosfery i poczucia bezpieczeństwa

– prezentacja wybranych norm i zasad zachowania obowiązujących w grupie

– kształtowanie umiejętności autoprezentacji

– zapoznanie z terenem , sprzętem ogrodu przedszkolnego

– kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia ( pobyt na świeżym powietrzu, aktywny wypoczynek)

– rozwijanie słuchu fonemowego

– zapoznanie z czynnościami i narzędziami pracy osób zatrudnionych w kuchni, pań woźnych

– pokazanie dzieciom biblioteki przedszkolnej – rozbudzanie zainteresowania książkami

– kształcenie umiejętności wyrażania myśli w formie zdania

Ad2.

– ćwiczenie globalnego czytania

– ćwiczenie sprawności manualnej

– rozpoznawanie i nazywanie uczuć wyrażanych mimiką

– uwrażliwianie na uczucia innych osób

– budowanie miłej atmosfery i więzi emocjonalnej w grupie

– wdrażanie dzieci do pozytywnego zachowania się

– przeliczanie przedmiotów

– tworzenie zbiorów równolicznych z podanymi zbiorami

– kształtowanie estetyki ruchu (ćwiczenia gimnastyczne)

– zapoznanie dzieci z budową i brzmieniem podstawowych instrumentów perkusyjnych

– uwrażliwienie dzieci na barwę dźwięków

Ad3.

– rozbudzanie zainteresowania krajem ojczystym

– poznawanie krajobrazów ( wskazanie charakterystycznych elementów krajobrazów np. góry, niziny , jeziora)

– doskonalenie wypowiedzi ustnych – dzielenie się wrażeniami i przeżyciami z wakacji

– kształtowanie schematów własnego ciała – obserwowanie dotykanie i nazywanie części głowy

– rozwijanie analizy i syntezy wzrokowej i słuchowej

– dostrzeganie i układanie rytmów

– kształcenie umiejętności odkodowywania i kodowania informacji – znaki informacyjne w otoczeniu

– rozwijanie wyobraźni i zdolności kojarzenia

– opowiadanie o pamiątkach z wakacji

– uświadamianie roli dotyku i wzroku w poznawaniu świata

– poruszanie się w otoczeniu zgodnie z poleceniami nauczyciela

– ćwiczenie globalnego czytania

– kształtowanie umiejętności formułowania myśli w formie zdania

Ad4.

– określanie barw późnego lata

– wyróżnianie  charakterystycznych cech poszczególnych warzyw, utrwalanie ich nazw – poznawanie świata zmysłami

– doskonalenie umiejętności recytowania utworów wierszowanych

– rozróżnianie owoców , utrwalanie ich nazw

– wdrażanie do higienicznego przygotowywania posiłków

– kształtowanie umiejętności klasyfikowania

– zapoznanie dzieci z jesiennymi pracami wykonywanymi na działkach i ogródkach

– doskonalenie umiejętności dokonywanie ukierunkowanej obserwacji

– poznanie nowego materiału plastycznego masy papierowej

– kształcenie umiejętności tworzenia zbiorów